Refundácia DPH z EÚ

Od 1.1.2010 nadobudli platnosť nové právne predpisy (smernica 2008/09/EC), upravujúce vrátenie DPH v členských štátoch Európskej únie. Po tomto dátume musia byť žiadosti slovenskej zdaniteľnej osoby podané elektronicky prostredníctvom slovenského daňového portálu.

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka možnosť zastupovania Vašej spoločnosti pri predkladaní žiadostí o refundáciu (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ elektronickou formou.

Vedenie účtovníctva

 

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka spoluprácu pri vedení Vašej účtovnej evidencie, výpočte daní a predkladaní priznaní a výkazov na príslušné inštitúcie.

Každý podnikateľský subjekt je povinný viesť účtovníctvo, prípadne inú formu evidencie, na základe ktorej vie vyčísliť svoje daňové povinnosti.

 

Dobre vedené účtovníctvo umožňuje včas upozorniť na problémové stavy vo Vašej spoločnosti. Účtovníctvo však môžete využiť aj ako výrazný nástroj pri riadení spoločnosti.

Mzdy a personalistika

 

V prípade, že patríte medzi spoločnosti, ktoré chcú mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade s platnou slovenskou legislatívou, ponúkame Vám svoje dlhoročné praktické skúsenosti so spracovaním miezd a vedením personálnej agendy.

 

Našou prioritou je poskytovanie služieb v tejto oblasti na vysokej profesionálnej úrovni.

Zmeny v spoločnostiach s.r.o.

Všetky uvedené ceny sú vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra a Živnostenského registra. 

Vykonanie menších zmien v s.r.o. – 95 €

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi menšie zmeny patrí:

 • zmena sídla spoločnosti
 • zmena obchodného mena spoločnosti
 • vymenovanie alebo odvolanie konateľa
 • vymenovanie alebo odvolanie prokuristu
 • zmena osobných údajov spoločníka, alebo konateľa
 • zmena spôsobu konania konateľa

Vykonanie ostatných zmien v s.r.o. – 149 €

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zo zmien z uvedeného zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi tieto zmeny patrí:

 • rozšírenie alebo zúženie predmetu podnikania
 • prevod obchodného podielu a s tým spojená zmena spoločníka
 • zvýšenie alebo zníženie vkladu spoločníka
 • zvýšenie základného imania spoločnosti

Pri súčasnom vykonávaní viacerých zmien sa účtuje: poplatok za najdrahšiu zmenu z požadovaných (95 €, alebo 149 €) + 15 € za každú ďalšiu zmenu

Po zápise zmien vám výpis z obchodného registra doručíme poštou.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.

Registrácia na DÚ

Na požiadanie Vám poskytneme aj úzku spoluprácu pre registráciu u Správcu dane na miestne príslušnom daňovom úrade:

– u novo založenej spoločnosti pre pridelenie DIČ

– u spoločnosti s prideleným DIČ pri registrácii za platiteľa dane z pridanej hodnoty (IČ DPH) podľa:

 1. § 11 alebo § 11a (bez nároku na odpočet DPH z prijatých plnení), alebo
 2. § 4, kedy správca dane požaduje predložiť okrem iných dokumentov aj podnikateľský plán. (dľa stavu k 01.01.2012)

Potrebné tlačivá vyplníme a zašleme ich na Vašu e-mailovú adresu. Vy si ich vytlačíte, podpíšete a predložíte na podateľni daňového úradu.

Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. je komplikovaný proces, ktorý si vyžaduje neustály kontakt s problematikou, ako aj znalosť príslušných právnych predpisov a legislatívy nevyhnutných pre úspešný zápis spoločnosti do Obchodného registra.

 Naša spoločnosť ponúka full-servis v podobe založenia úplne novej obchodnej spoločnosti na mieru (teda ako „firma na kľúč“). To znamená, že sa plne riadime požiadavkami klienta a založíme mu spoločnosť podľa jeho prianí bez toho, aby sme zákazníka zaťažovali zdĺhavým vybavovaním potrebných dokumentov na úradoch.

Založenie s.r.o. „ALL INCLUSIVE“ – 299 EUR

To znamená, že všetky úkony potrebné k založeniu spoločnosti zabezpečia naši zamestnanci za Vás.

 V cene založenia s.r.o. je zahrnuté:

 • Poradenstvo pred, počas aj po založení spoločnosti s ručením obmedzeným
 • Vypracovanie všetkých materiálov k založeniu spoločnosti – Vy len podpíšete všetky potrebné dokumenty, pri niektorých je potrebné notárske overenie – a doáte ich do našej spoločnosti
 • Podanie návrhu na vystavenie Osvedčenia o živnostenskom oprávnení (Živnostenský list) na Živnostenský register elektronicky
 • Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra elektronicky
 • Zaplatenie súdneho poplatku za zápis spoločnosti do obchodného registra (v našej cene je zahrnutý poplatok za zápis spoločnosti do OR)
 • Registráciu spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dane z príjmu

 Vaše ďalšie výdavky budú jedine:

 • Poplatky za vydanie živnostenských listov: 0 € za každú voľnú živnosť; 7,5 € za každú viazanú alebo remeselnú živnosť
 • Overenie podpisov (3 € na matrike, alebo 13 € u notára pre spoločnosť s 1 konateľom a spoločníkom)

Založiť spoločnosť s.r.o. trvá približne 2-3 týždne od podpísania a overenia dokumentov, ( v závislosti od vyťaženia ORSR a ŽU ).

Postup založenia s.r.o.

1.  Objednávka služby  cez  mailový kontakt
2.  Úhrada poplatku za službu na základe zmluvy o dielo a faktúry, ktoré Vám pošleme e-mailom
3.  Vytlačíte, overíte podpisy na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a zašleme e-mailom
4.  Odošlete overené dokumenty na našu adresu

V cene sú zahrnuté nasledovné služby:

–  Založenie spoločnosti s.r.o.
–  Konzultácia a poradenstvo predmetov podnikania
–  Kompletné vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie spoločnosti
–  Predloženie žiadosti na Živnostenský register o vydanie živnostenského oprávnenia
–  Vypracovanie a podanie návrhu na zápis do Obchodného registra
–  Zaplatenie celého poplatku za zápis do Obchodného registra
–  Odoslanie všetkých dokumentov založenej spoločnosti na Vašu adresu

Vypracujeme nasledovné dokumenty:-  Spoločenská zmluva resp. Zakladateľská listina
–  Podpisový vzor konateľa
–  Vyhlásenie správcu vkladu
–  Súhlas so zriadením sídla
–  Plná moc pre Obchodný register
–  Plná moc pre Živnostenskýregister
Klient zabezpečí: podpísanie, overenie podpisov na dokumentoch, ktoré Vám vypracujeme a pošleme.

Víta Vás ZLATA, s.r.o.

ÚČTOVNÍCTVO V PROFESIONÁLNYCH RUKÁCH

  Prečo my?

 • Sme ON-LINE cez internet 24/7/365 non-stop, pracujete, kedy chcete
 • Spravujeme spoločne účtovnú agendu, ku ktorej máte prístup cez Internet
 • Zdigitalizujeme vašu agendu do elektronickej formy a sprístupníme Vám ju
 • Sme moderní a efektívni
 • Pracujeme s klientmi z celého Slovenska

 Hlavné činnosti

 • Vedenie účtovníctva podnikateľských subjektov
 • Vedenie personálnej a mzdovej agendy
 • Refundácia (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ
 • Účtovné poradenstvo

 Čím sa líšime od iných účtovných firiem?

Najmä tým, že okrem klasického externého spracovania účtovníctva ponúkame našim klientom možnosť aktívneho on-line prístupu k ich účtovným agendám, ktoré sú v reálnom čase prístupné a aktualizované. Klient tak získa aktuálny prehľad o stave svojich pohľadávok a záväzkoch, o pohyboch na sklade a pokladni, o predbežných daňových povinnostiach voči štátu. Je už len na jeho rozhodnutí, koľko prístupov ku svojej agende si zvolí.

V prípade, že hľadáte skutočne efektívne vedenie účtovníctva, je aktívny on-line prístup jedna z najlepších možností, ako toho dosiahnuť.

OBLASTI PODNIKANIA, v ktorých je naša spoločnosť „rybou vo vode“ v ich účtovaní:

 • stavebnícvo – vrátane zákazkovej výroby
 • drevovýroba – vrátane vedenia skladovej evidencie a evidencie vlastných výrobkov
 • vnútroštátna a medzinárodná nákladná preprava – vrátane refundácie zahraničnej DPH
 • likvidácia druhotných surovín – vrátane veľkoobchodu s kovovým šrotom
 • šrotovanie áut
 • obchodovanie s investičným zlatom a diamantami
 • služby v oblasti telesnej kultúry
 • služby v oblasti prieskumu a analýzy trhu
 • veľkoobchod a maloobchod 
 • sprostredkovateľská činnosť
 • prenájom nehnuteľností

Našli ste svoj predmet podnikania? V tom prípade Vám za vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania poskytneme 30 % zľavu v 2.roku našej spolupráce. Prečo?

Nenašli ste svoj predmet podnikania? V tom prípade Vám ponúkame 20 % zľavu za vedenia účtovníctva  a vyhotovenie účtovnej závierky a daňového priznania v prvom roku našej spolupráce. Prečo?

 Vážení zákazníci. Aktuálne upravujeme našu webprezentáciu do novej podoby. Ospraveldňte prípadné problémy.

Tím ZLATA, s.r.o.

Platobné podmienky

Na začiatku poskytovania služby Refundácia DPH sme od zastupovanej spoločnosti požadovali  zloženie finančnej zábezpeky vo výške 100% našej predpokladanej odmeny ešte pred podaním žiadostí s tým, že zahraničný daňový úrad poukázal vrátenú DPH priamo na účet zastupovanej spoločnosti. Zvolený postup nás odbremenil od povinnosti predkladania splnomocnení na zastupovanie u väčšiny členských štátov EÚ.

V súčasnosti sa do popredia presadzuje alternatíva splnomocnenia našej spoločnosti nie len na zastupovanie pred zahraničným daňovým úradom, ale aj na poukázanie finančných prostriedkov z refundácie DPH  zo zahraničného daňového úradu na náš účet. Pre našu spoločnosť to znamená zvýšené náklady so zabezpečením cudzojazyčných splnomocnení. Pre zastupovanú spoločnosť je to však veľmi pohodlné vrátenie DPH, ktorým jej na účet zašleme sumu vrátenej DPH, poníženú o našu zmluvnú odmenu.

Našim klientom tak ponúkame dve formy spolupráce, a je na nich, pre ktorú možnosť sa rozhodnú.

 

Kontaktný formulár pre refundáciu DPH

Spoločnosť ZLATA, s.r.o. Vám ponúka možnosť zastupovania Vašej spoločnosti pri predkladaní žiadostí o refundáciu (vrátenie) DPH z iných členských štátov EÚ elektronickou formou.

V prípade, že Vám vyhovujú vyššie uvedené podmienky spolupráce ( uvedené v menu: Refundácia DPH), využite,

prosím, kontaktný formulár, prípadne si vyžiadajte predbežne len ponuku cez tento mailový kontakt.BelgickoBulharskoChorvátskoCyprusČeská republikaDánskoEstónskoFínskoFrancúzskoGréckoHolandskoÍrskoLitvaLotyšskoLuxemburskoMaďarskoMaltaNemeckoPoľskoPortugalskoRakúskoRumunskoSlovenskoSlovinskoSpojené kráľovstvoŠpanielskoŠvédskoTaliansko


ÁnoNie

Vyjadrite súhlas s uchovávaním osobných údajov, ktoré vypĺňate pri registrácii a ktoré sú potrebné pre korektnú komunikáciu s Vami. Vami zadané dáta môžu byť kedykoľvek vymazané v rozsahu platnej legislatívy.

[recaptcha size:compact]

Následne Vám zašleme návrh zmluvy.