Cenník za refundáciu DPH

Základná sadzba odmeny je 6% . 

Minimálna sadzba za podanie žiadosti je 30 EUR.
Žiadosti podávame za každý členský štát samostatne. 
Opätovné podanie žiadosti z dôvodu prekážok na strane klienta: navýšenie  odmeny o 20% . 
 
Cenník za refundáciu DPH

Praxou sa ukázalo, že mnohé spoločnosti požadujú vrátenie DPH z iných členských štátov EÚ na základe značného množstva dokladov (bločkov). Preto sme pristúpili k vyčísleniu odmeny podľa ich počtu, nakoľko náročnosť na zápis údajov z nich do žiadosti je veľmi vysoká.

Cenník za refundáciu DPH podľa počtu dokladov

Všetky sumy sú bez DPH.

Neváhajte a požiadajte nás o ponuku.

Platobné podmienky

Na začiatku poskytovania služby Refundácia DPH sme od zastupovanej spoločnosti požadovali  zloženie finančnej zábezpeky vo výške 100% našej predpokladanej odmeny ešte pred podaním žiadostí s tým, že zahraničný daňový úrad poukázal vrátenú DPH priamo na účet zastupovanej spoločnosti. Zvolený postup nás odbremenil od povinnosti predkladania splnomocnení na zastupovanie u väčšiny členských štátov EÚ.

V súčasnosti sa do popredia presadzuje alternatíva splnomocnenia našej spoločnosti nie len na zastupovanie pred zahraničným daňovým úradom, ale aj na poukázanie finančných prostriedkov z refundácie DPH  zo zahraničného daňového úradu na náš účet. Pre našu spoločnosť to znamená zvýšené náklady so zabezpečením cudzojazyčných splnomocnení. Pre zastupovanú spoločnosť je to však veľmi pohodlné vrátenie DPH, ktorým jej na účet zašleme sumu vrátenej DPH, poníženú o našu zmluvnú odmenu.

Našim klientom tak ponúkame dve formy spolupráce, a je na nich, pre ktorú možnosť sa rozhodnú.