Zmeny od 1.1.2015

——————————————————-

Charakteristika spoločnosti s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť minimálne jedna osoba, maximálne však 50 spoločníkov. Spoločníci ručia sa záväzky spoločnosti len do výšky nesplateného základného imania, resp. do výšky svojho vkladu. Základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. S.r.o. je spoločnosťou, ktorá je podnikateľským subjektom typickým pre nižšie alebo stredne náročné kapitálové podnikanie.

Obchodné meno

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, postačí však skratka „spol. s r. o.“ alebo „s.r.o.“. Obchodné meno je základný identifikačný znak obchodnej spoločnosti a musí byť súčasťou spoločenskej zmluvy.

Založenie a vznik

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa zakladá v prípade, že je majiteľom iba jedna osoba zakladateľskou listinou (v prípade, že je majiteľom iba jedna osoba netreba spisovať zakladateľskú listinu formou notárskej zápisnice (od 1. februára 2004 stačí len úradne overený podpis zakladateľa)), v prípade viacerých spoločníkov spoločenskou zmluvou.

Spoločenská zmluva musí obsahovať:

 • obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 • určenie spoločníkov uvedením názvu a sídla právnickej osoby alebo mena a bydliska fyzickej osoby,
 • predmet podnikania (činnosti),
 • výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti včítane spôsobu a lehoty splácania vkladu, a pokiaľ ide o nepeňažné vklady, aj ich predmet a určenie peňažnej sumy, v akej sa nepeňažný vklad započítava na vklad spoločníka, ku ktorému sa zaviazal,
 • mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje; pri zahraničnej fyzickej osobe sa uvádza dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • určenie správcu vkladov podľa § 60 ods. 1 Obchodného zákonníka,
 • výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a spôsob dopĺňania
 • výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,
 • predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,
 • prípadne ďalšie náležitosti.

Na zmenu spoločenskej zmluvy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov, okrem prípadov, keď zákon alebo spoločenská zmluva na to oprávňuje valné zhromaždenie.

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5 000 EUR, toto základné imanie tvoria peňažné aj nepeňažné vklady. Ku dňu vzniku musí byť v prípade jedného spoločníka splatené v plnej výške, v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatené ku dňu vzniku aspoň 30 % základného imania, celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom stanovenej výšky základného imania. Zvyšok je potrebné splatiť do piatich rokov. Minimálna hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 EUR.

Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti.

Spoločnosť s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. Fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom najviac v troch spoločnostiach.Ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vyporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu. Ak k úpadku alebo k predlženiu, ktoré je dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, došlo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten, kto úmyselné konanie spôsobil, môže založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí desiatich rokov od vyporiadania záväzkov zaniknutej spoločnosti.

Podpísaním spoločenskej zmluvy dochádza k založeniu s.r.o., spoločnosť však vzniká zápisom do obchodného registra. Pred podaním návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý peňažný vklad splatiť najmenej 30%. Celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí však byť aspoň 50 % zo zákonom stanovenej výšky základného imania. V prípade nepeňažného vkladu sa vyžaduje jeho splatenie pred vznikom spoločnosti.

Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, môže sa zapísať do obchodného registra, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie.

Návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra podávajú a podpisujú všetci konatelia spoločnosti, ich podpisy musia byť úradne overené. Za konateľov môže vystupovať ich splnomocnený zástupca. Návrh na zápis do obchodného registra sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti, prípadne od doručenia živnostenského oprávnenia.

Základné imanie

Základné imanie s.r.o. musí mať hodnotu aspoň 5000 eur, toto základné imanie tvoria peňažné aj nepeňažné vklady (musia byť znalecky ocenené). O zmenách základného imania sa rozhoduje dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých spoločníkov. Ak by došlo k zníženiu základného imania pod hranicu 5000 eur, je to jeden z dôvodov na zrušenie spoločnosti.

Ku dňu vzniku musí byť v prípade jedného spoločníka splatené v plnej výške v prípade viacerých spoločníkov musí byť splatené ku dňu vzniku aspoň 30% základného imania, minimálne však 50 % zo zákonom stanovenej výšky základného imania. Zvyšok treba splatiť do piatich rokov. Hodnota vkladu spoločníka musí byť aspoň 750 eur. Spoločníci musia svoj vklad do základného imania aj reálne uhradiť, nie je možná žiadna forma zápočtu s pohľadávkou voči s.r.o.

Na založení spoločnosti sa môže každý spoločník zúčastniť iba jedným vkladom. Výška vkladu sa môže pre jednotlivých spoločníkov určiť rozdielne, musí byť však deliteľná tisícom. Celková hodnota vkladov musí súhlasiť s hodnotou základného imania spoločnosti.

Rezervný fond

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemusí povinne vytvárať rezervný fond pri svojom vzniku. Rezervný fond sa povinne každoročne dopĺňa o sumu určenú v spoločenskej zmluve, resp. v stanovách, najmenej však o 5% z čistého zisku vyčísleného v účtovnej závierke do výšky 10% základného imania spoločnosti.

Orgány

Orgánmi spoločnosti s ručením obmedzeným sú:

 • valné zhromaždenie,
 • konatelia,
 • dozorná rada – nie je zo zákona nutná.

Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Môže rozhodnúť o akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa „života“ spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:

 • schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
 • schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 • schvaľovanie stanov a ich zmien,
 • rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141 Obchodného zákonníka), ak je zákonom alebo spoločenskou zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
 • rozhodovanie o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
 • vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
 • vylúčenie spoločníka, ak nesplatil svoj vklad, ak neprispel na úhradu straty (túto povinnosť ukladá valné zhromaždenie), alebo rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149 – závažné porušenie povinností spoločníka,
 • rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
 • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
 • ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon, spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

Nie je možné kompetencie valného zhromaždenia zužovať, rozšíriť ich možno. Počet hlasov každého spoločníka sa určuje pomerom hodnoty jeho vkladu k výške základného imania spoločnosti, pokiaľ spoločenská zmluva neurčuje iný počet hlasov. Valné zhromaždenie je spôsobilé prijímať rozhodnutia po splnení určitého kvóra, ktorým je taký počet spoločníkov, ktorý majú aspoň polovicu všetkých hlasov. Na rozhodovanie o zásadných otázkach, akými sú zvyšovanie alebo znižovanie základného imania, zmena spoločenskej zmluvy, zmena stanov (ak ich spoločnosť má), zrušenie spoločnosti, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých spoločníkov. Na rozhodovanie o ostatných otázkach stačí jednoduchá väčšina, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Valné zhromaždenie zvoláva konateľ (konatelia) ako štatutárny orgán spoločnosti. Valné zhromaždenie sa má uskutočniť v lehote určenej v spoločenskej zmluve (prípadne v stanovách), ale najmenej raz ročne.

Konatelia sú štatutárnym orgánom spoločnosti, môže byť jeden alebo viac konateľov. Konateľ koná v mene spoločnosti voči tretím osobám a obchodné vedenie riadi vnútorný chod spoločnosti. Konateľ môže vykonávať aj funkcie obchodného vedenia, ale naopak to pravidlom nemusí platiť.
Konateľom spoločnosti môže byť len fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a bezúhonná. Konateľov vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb. Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach spoločnosti.

Dozorná rada sa zriaďuje, ak tak určuje spoločenská zmluva. Zo zákona nie je povinnosť tento orgán v s.r.o. zriadiť. Spoločníci sa môžu rozhodnúť, či budú právo kontroly vykonávať samostatne alebo prostredníctvom dozornej rady. Dozorná rada:

 1. dohliada na činnosť konateľov,
 2. nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté údaje,
 3. preskúmava riadnu, mimoriadnu, konsolidovanú, prípadne predbežnú účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému zhromaždeniu,
 4. podáva správy valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.
 5. členovia dozornej rady majú právo požadovať od konateľov informácie a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov.

Riadenie

Najvyšším orgánom s.r.o. je valné zhromaždenie, ktoré sa schádza aspoň jeden krát ročne. Štatutárnym orgánom sú konatelia a kontrolným orgánom je dozorná rada.

Obchodný podiel predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločník môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu, ak to spoločenská zmluva pripúšťa. Spoločenská zmluva môže určiť, že na prevod obchodného podielu na inú osobu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Obchodný podiel sa dedí. Spoločenská zmluva môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak nejde o spoločnosť s jediným spoločníkom.

Spoločníci vykonávajú svoje práva týkajúce sa riadenia spoločnosti a kontroly jej činnosti na valnom zhromaždení v rozsahu a spôsobom uvedeným v spoločenskej zmluve, prípadne v stanovách.

Spoločníci majú najmä právo požadovať od konateľov informácie o záležitostiach spoločnosti a nahliadať do dokladov spoločnosti.

Rozdelenie zisku a znášanie straty

Spoločníci majú nárok na podiel zo zisku v pomere zodpovedajúcom ich splateným vkladom, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.

Spoločenská zmluva môže určiť, že valné zhromaždenie je oprávnené uložiť spoločníkom povinnosť prispieť na úhradu strát spoločnosti peňažným plnením nad výšku vkladu až do polovice základného imania podľa výšky svojich vkladov.

Zákaz konkurencie

Pokiaľ zo spoločenskej zmluvy alebo stanov nevyplývajú ďalšie obmedzenia, konateľ nesmie:

 • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 • sprostredkúvať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením a
 • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania, ibaže ide o právnickú osobu, na ktorej podnikaní sa zúčastňuje spoločnosť, v ktorej vykonáva pôsobnosť konateľa.

Ak konateľ porušil zákaz konkurencie spoločnosť je oprávnená požadovať, aby vydal prospech z obchodu, pri ktorom zákaz konkurencie porušil. Okrem toho môže požadovať aj náhradu škody.

Spoločenská zmluva alebo stanovy môžu určiť, v akom rozsahu sa zákaz konkurencie vzťahuje aj na spoločníkov.

Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v rovnakom rozsahu ako na konateľov.

Ručenie

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Základným garantom pre veriteľov je výška základného imania spoločnosti.

Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. To znamená, že miera ručenia nie je určená splateným vkladom, ale výškou vkladu zapísanou v obchodom registri a spoločník ručí aj nesplatenou časťou. Ak porušenie záväzkov spoločnosti spôsobil spoločník, konateľ alebo likvidátor, takým konaním, za ktoré bolo právoplatne odsúdený, zodpovedá za spôsobené škody celým svojím majetkom.

Plnenie za spoločnosť poskytnuté z dôvodu ručenia sa započítava na splatenie vkladu, inak môže spoločník požadovať náhradu od spoločnosti. Ak nemôže dosiahnuť túto náhradu, môže požadovať náhradu od každého z ostatných spoločníkov v rozsahu, v akom sa svojím vkladom podieľa na základnom imaní spoločnosti.

Zrušenie a zánik

Zrušenie s.r.o. je možné dohodou spoločníkov alebo rozhodnutím súdu.

Ak na spoločnosť, ktorá má jedného spoločníka, bol vyhlásený konkurz, môže táto osoba založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí jedného roku od vysporiadania záväzkov, ktoré sa viažu na majetok podliehajúci konkurzu podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu.

Ak k úpadku alebo k predlženiu, ktoré je dôvodom na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu, došlo úmyselným konaním preukázaným právoplatným rozhodnutím súdu, ten, kto úmyselné konanie spôsobil, môže založiť ďalšiu spoločnosť najskôr po uplynutí desiatich rokov od vysporiadania záväzkov zaniknutej spoločnosti.

Spoločnosť sa zrušuje:

 • uplynutím času, na ktorý bola založená,
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté,
 • odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 • zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • z iných dôvodov uvedených v spoločenskej zmluve.

Zmeny sro od 01.01.2015

 • Výška základného imania

Minimálna výška základného imania spoločnosti s ručením obmedzeným novela zníži zo súčasných 5.000 Eur na 1 Euro, súčasne sa tiež na 1 Euro zníži hodnota vkladu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným. Predmetné zníženie bude upravené v ust. § 108 ods. 1 a § 109 ods. 1.

 • 2 druhy SRO

Novela súčasne vložením nového odseku 2 v ust. § 3a zavedie dva druhy spoločností s ručením obmedzeným:

(1) jedným druhom bude spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania nedosahuje výšku podľa ust. § 162 ods. 3, teda najmenej 25.000 Eur,

(2) druhým typom bude spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej hodnota základného imania dosahuje uvedenú výšku.

Prvý druh spoločnosti s ručením obmedzením bude mať špecifické povinnosti. Bude povinná na obchodných dokumentoch uvádzať výšku základného imania a rozsah jeho splatenia. Pri uvádzaní hodnoty základného bude stačiť použiť skratku „ZI“ a pri uvádzaní rozsahu splatenia skratku „SP“. Uvedené údaje bude musieť spoločnosť uvádzať aj v písomnom úradnom styku a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené. Uvedená spoločnosť bude môcť mať na rozdiel štandardnej spoločnosti najviac piatich spoločníkov. Podmienkou zápisu uvedenej spoločnosti do obchodného registra bude splatenie celého základného imania. Na účel vytvárania rezervného fondu bude sa podľa vloženého ods. 2 v ust. § 124 bude za výšku základného imania považovať 25.000 Eur. Účelom uvedenej fikcie je, aby sa vytváral rezervný fond, ako keby mala spoločnosť základné imanie vo výške 25.000 Eur, a tým sa dosiahla vyššia výška rezervného fondu.

Ostatné

Novým znením ust. § 128 ods. 2 budú ustanovené pravidlá pre povinnosti členov štatutárneho orgánu spoločnosti s ručením obmedzeným zvolať valné zhromaždenie pri reálnej alebo predpokladanej strate spoločnosti. Konatelia budú povinní zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, ak zistia, že strata spoločnosti presiahla hodnotu jednej tretiny základného imania alebo to možno predpokladať a predložia valnému zhromaždeniu návrhy opatrení. Ak ide o spoločnosť povinnú uvádzať základné imanie, konatelia budú povinní zvolať valné zhromaždenie, ak strata spoločnosti presiahla 2500 Eur alebo to možno predpokladať. O týchto skutočnostiach upovedomia bez odkladu dozornú radu, ak sa zriaďuje.

Spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorých základné imanie je nižšie ako 5.000 Eur budú môcť vyplácať podiely na zisku len obmedzene. Podľa nového znenia ust. § 123 ods. 3 bude môcť uvedená spoločnosť za splnenia podmienok kapitálovej primeranosti podľa ust. § 179 ods. 3 vyplácať podiely na zisku najviac v rozsahu troch štvrtín čistého zisku. Rozdelenie iných vlastných zdrojov nebude prípustné.

Ďalšie obmedzenie sa dotkne všetkých spoločností s ručením obmedzeným. Podľa nového znenia ust. § 123 ods. 4 nebudú môcť spoločnosti s ručením obmedzeným vyplatiť podiely na zisku, ani prerozdeliť iné vlastné zdroje, ak by tým spôsobili svoj úpadok.

Zákaz vrátenia vkladov počas trvania spoločnosti s ručením obmedzením precizujú doplnené ust. § 123a a 123b. Podľa uvedených ustanovení sa za vrátenie vkladu nebudú považovať platby spoločníkom poskytnuté pri znížení základného imania alebo pri rozdelení iných vlastných zdrojov za splnenia podmienok podľa ust. § 179 ods. 3 a 4. Vrátením vkladu bude po novom aj plnenie poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného medzi spoločnosťou a osobou podľa ust. § 67c ods. 2, týkajúceho sa majetku spoločnosti, ktorý je s prihliadnutím na všetky okolnosti vo vzťahu k spoločnosti dojednaný za menej výhodných podmienok ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku, a to v rozsahu, ktorý zodpovedá rozdielu oproti podmienkam ako sú obvyklé v bežnom obchodnom styku.

Zmena nastane aj pri transakciách s konfliktom záujmov. Ak obchodná spoločnosť (ďalej len „spoločnosť“) nadobudne majetok na základe zmluvy uzatvorenej s jej zakladateľom alebo spoločníkom za protihodnotu vo výške najmenej 10 % hodnoty základného imania, podľa súčasného znenia ust. § 59a ods. 1 musí byť hodnota predmetu zmluvy určená znaleckým posudkom a uložená v zbierke listín, inak nenadobudne účinnosť. Novela doplnením ods. 7 do ust. § 59a uvedenú podmienku zmäkčí, a to pri spoločnostiach, ktorých základné imanie nedosahuje minimálne 5.000 Eur. Hodnota imania uvedených spoločností sa na účely aplikácie ust. § 59a ods. 1 bude považovať 5.000 Eur. Súčasne novela doplnením ods. 8 upraví, že plnenie poskytnuté podľa zmluvy, ktorá nenadobudla účinnosť, sa musí spoločnosti vrátiť. Za vrátenie plnenia budú ručiť spoločne a nerozdielne členovia štatutárneho orgánu, ktorí vykonávali funkciu v čase jeho poskytnutia a v období, v ktorom spoločnosť nárok na vrátenie plnenia neuplatňovala a o tejto povinnosti s prihliadnutím na všetky okolnosti vedeli alebo museli vedieť.