Človek je tvor omylný

Naša spoločnosť preberá zodpovednosť za chyby, spôsobené činnosťou svojich zamestnancov našim klientom. Týka sa to najmä dorubených pokút a penále z omeškania.

Pre tento účel je od samého začiatku svojej činnosti poistená v poisťovni GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s., s ktorou má uzatvorenú poistnú zmluvu č.5720011944 za účelom poistenia majetku a zodpovednosti za škodu – ProFi. Poistenie sa vzťahuje aj na vznik finančnej škody a je uzatvorené na poistnú sumu 33,000 EUR.