Mzdy a personalistika

Mnoho organizácií chce mať istotu, že procesy a postupy s ich zamestnancami sú v súlade so zákonníkom práce, zákonom o sociálnom poistení, zákonom o zdravotnom poistení, zákonom o službách v zamestnanosti, zákonom o dani z príjmov, atď. ZLATA, s.r.o. ponúka:

Kompletné využitie služby mzdy a personalistika:

 1. vystavovanie pracovných zmlúv, dohôd, vyhlásení
 2. elektronické prihlasovanie a odhlasovanie poistencov do poisťovní, vrátane prerušení
 3. spracovanie miezd a následná elektronická komunikácia s poisťovňami a príslušným daňovým úradom
 4. predkladanie príkazov na úhradu spolu s popisom úhrad; možný prevod príkazu do elektronickej formy pre Vašu banku
 5. spracovávanie PN a OČR, výpočet náhrad príjmu za prvých 10 dní PN
 6. vykonávanie zrážok zo mzdy aj na základe exekučných príkazov
 7. predkladanie prehľadu čerpania dovoleniek zamestnancami a ich nevyčerpaného zostatku
 8. predkladanie sumarizácie, výplatných lístkov, výplatných listín (aj zálohových)
 9. doručenie výplatných lístkov na mailové adresy zamestnancom
 10. vedenie ELDP zamestnancov v pracovnom pomere
 11. výpočet sumy pre tvorbu sociálneho fondu do účtovníctva, čerpanie sociálneho fondu
 12. vystavenie zápočtového listu, potvrdenia o príjme
 13. predkontácia miezd, ktorá slúži na správne zaúčtovanie miezd do účtovníctva
 14. ročné zúčtovanie dane zamestnancov
 • Čiastkové využitie služby mzdy a personalistika:

     Vy určíte, ktorými službami z vyššie uvedených máte záujem poveriť našu spoločnosť.

 Na Vás zostáva: predložiť smenovku (výkaz o pracovnom fonde zamestnancov za daný mesiac), zabezpečiť realizáciu hromadného platobného príkazu.