Princíp refundácie DPH v EÚ

Vo všeobecnosti možno povedať, že sa zjednotil :

  • systém predkladania žiadostí  minimálnych súm na vrátenie DPH:  400 €/ štvrťrok, 50 €/rok,
  • systém povinného predkladania dokladov k žiadosti: nad 1000 EUR, pri PHM nad 250 EUR,
  • položky vynechané z predchádzajúcich predbežných žiadostí môžu byť obvykle súčasťou ďalších žiadostí podaných v tom istom roku,
  • konečný termín predloženia žiadostí za predchádzajúci kalendárny rok: 30.september príslušného kalendárneho roka; predĺženie lehoty nie je možné,
  • lehota na rozhodnutie o vrátení DPH od prijatia žiadosti členským štátom: 6 mesiacov,
  • lehota na podanie opravného prostriedku: 1 mesiac,
  • lehota o rozhodnutí o vrátení DPH po vyžiadaní si dodatočných informácií: 2 mesiace
  • lehota o konečnom rozhodnutí o vrátení DPH: do 8 mesiacov ,
  • lehota poukázania sumy DPH na základe rozhodnutia : 10 dní

Konkrétne položky výdavkov, na ktoré sa nevzťahuje možnosť vrátenia DPH, sa líšia v každom členskom štáte EÚ.

Žiadosti o vrátenie DPH v súlade so smernicou 2008/09/EC budú odmietnuté, ak zdaniteľná osoba  má bydlisko, sídlo alebo stálu prevádzkareň alebo dodávala v danom období  tovar alebo služby v členskom štáte vrátenia DPH (s výnimkou transakcií uvedených v článku 3 písm. b) bodoch i) a ii) ).